برنامه‌ی معاملات نمادها

Relevant for: 19:07, 17.08.2022*
نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD OTC
90%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/HUF OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY OTC
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/NOK OTC
60%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
56%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
55%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
54%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
39%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
33%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
20%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
69%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
61%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPMorgan Chase & Co
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER
42%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc
42%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco OTC
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel
20%
کریپتوکارنسی‌ها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Ethereum
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Dash
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BTC/GBP
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Chainlink
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin
5%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BCH/EUR
5%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BCH/GBP
5%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BCH/JPY
5%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BTC/JPY
5%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Polkadot
5%
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200 OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SMI 20
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US 100 CASH CFD
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
HONG KONG 33
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAC 40
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AEX 25
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100
45%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.